DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Listopad 2017Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Gminny Program Rewitalizacji
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

          


 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 pobierz

Materiał poglądowy przedstawiający obszar rewitalizacji  pobierz

W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia wskazującego czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji  zamieszczamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku pobierz
 Raport z konsultacji społecznych w sprawie GPR 2016-2023 pobierz

Raport z konsultacji społecznych w sprawie Komitet Rewitalizacji pobierz

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszawa z dnia 07.03.2017 r. informujemy, że w dniu 8.03.2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią następujących dokumentów oraz do przekazywania do nich uwag, opinii lub propozycji zmian wyłącznie na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej.

Konsultacje społeczne projektu prowadzone będą w okresie od dnia 08.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. w formie:


1. Warsztatów konsultacyjnych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odbędą się w dn. 23.03.2017 w godzinach 8:00-16:00 w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11

2. Zbierania uwag za pomocą Formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszawa wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze można dostarczyć od dnia 15.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. do Urzędu Gminy w Stryszawie drogą korespondencyjną Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa oraz elektroniczną na adres: sekretariat@stryszawa.pl, a także złożyć osobiście pokój nr 4

3. Debaty publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Stryszawa, która odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8:00-11:00  w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały wraz z załącznikami, Formularz konsultacyjny będą dostępne na stronie internetowej gminy Stryszawa i w BIP: od dnia 15.03.2017 r. oraz w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Stryszawa w godzinach pracy Urzędu.

Projekt GPR pobierz

Mapa obszarów funkcjonalnych pobierz

Projekt uchwały GPR pobierz

Formularz konsultacji pobierz

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w BIP i na stronie gminy Stryszawa: w formie raportu po zakończeniu konsultacji.Komitet Rewitalizacji Gminy Stryszawa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania projektu uchwały w sprawie

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Stryszawa z dnia 07.03.2017 r. informujemy, że w dniu 8.03.2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią następujących dokumentów oraz do przekazywania do nich uwag, opinii lub propozycji zmian w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzu konsultacyjnym oraz poprzez osobisty udział w konsultacjach.

Konsultacje społeczne projektu prowadzone będą w okresie od dnia 08.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. w formie:


1. Zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy,  który będzie do pobrania na stronie www stryszawa.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa oraz w Urzędzie Gminy Stryszawa, pok.4,

2. Debaty publicznej dla mieszkańców Gminy Stryszawa i interesariuszy poświęconą projektowi uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa w dniu 24.03.2017 r w godzinach: 8:00-11:00  w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11.

3. Spotkania otwartego dla mieszkańców Gminy Stryszawa i interesariuszy rewitalizacji poświęcone projektowi uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa w dniu 24.03.2017 r w godzinach: 8:00-11:00  w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały wraz z załącznikami, Formularz konsultacyjny będą dostępne na stronie internetowej gminy Stryszawa i w BIP: od dnia 15.03.2017 r. oraz w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Stryszawa w godzinach pracy Urzędu.

Regulamin Komitetu Rewitalizacji pobierz

Projekt uchwały powołania Komitetu pobierz

Formularz konsultacji komitetu pobierz

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w BIP i na stronie gminy Stryszawa: w formie raportu po zakończeniu konsultacji.

 

Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór projektów rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023.

 

Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno – funkcjonalnym lub technicznym realizowane na wyznaczonym w drodze konsultacji społecznych oraz przeprowadzonej diagnozie Gminy, obszarze do rewitalizacji, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Stryszawa Nr XXI/173/17 z dnia 07.02.2017 r.

 

Przykładowe typy projektów inwestycyjnych to:

 

    przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;

 

    budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;

    działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;

    zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne;

    modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;

    modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Natomiast przykładowe typy projektów społecznych to działania dotyczące:

 

    zapobiegania zjawisku bezrobocia,

    podniesienia bezpieczeństwa,

    walki z patologiami społecznymi,

    przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

    rozwoju zasobów ludzkich.

 

Beneficjentami uprawnionymi do składania wniosków są przede wszystkim:

 

    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

    jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

    instytucje kultury,

    osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

    partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

    przedsiębiorcy.

 

Projekty należy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu wniosku o umieszczenie projektu w GPR Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 do dnia 22 lutego 2017 r. do godz. 15.30 osobiście lub poczta tradycyjną w Urzędzie Gminy Stryszawa adres: Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa  lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@stryszawa.pl w postaci skanu podpisanego wniosku.

 

Dodatkowych informacji dot. naboru udziela p. Paulina Bednarz tel.: 33 8767730

 

Do pobrania:

załączniki i uchwała o obszarze zdegradowanym i rewitalizacji Gminy Stryszawa

wniosek o umieszczenie projektu w GPR Gminy Stryszawa na lata 2016-2023

 


Wniosek o umieszczenie projektu w GPR pobierz

Mapa obszaru rewitalizacji - załacznik nr 1
pobierz

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Anatola, Edyty, Rafała
Użytkowników on-line: 83

jesteś tutaj: