DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

 

„Wymień stary piec na proekologiczny z dotacją”

Załącznik
 do Zarządzenie nr 0050.54.2016
 Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 30 czerwca 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ
 NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA

 

Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym  na ogrzewanie proekologiczne  – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”  

  

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

 

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych
z zakresu ochrony środowiska obejmujących  trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie olejowe lub  ogrzewanie proekologiczne na paliwa stałe (węglowe/biomasę spełniające wymogi Regulaminu) planowanej do realizacji w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym położonych na terenie Gminy Stryszawa.

 

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

 

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna legitymujący się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego na terenie Gminy Stryszawa, oddanym do użytkowania, oznaczonym numerem porządkowym, w którym funkcjonuje stary, nie ekologiczny kocioł na paliwa stałe.

 3. Cele zadania

Celem ww. inwestycji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych  na terenie Gminy Stryszawa.

 

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

 

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w nieprzekraczalnym  terminie od dnia ogłoszenia naboru  do 11 lipca 2016r.

Wnioski składane są na zasadach opisanych w obowiązującym Regulaminie udzielania dotacji celowych.

Druk wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stryszawa http://bip.malopolska.pl/ugstryszawa/Article/id,1214618.html, na stronie internetowej urzędu www.stryszawa.pl w zakładce „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (http://stryszawa.pl/pl/article/672) oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 10.

 Wraz z wnioskiem każdy Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja (np. odpis
z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego  EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualny na dzień składania wniosku; wypis z rejestru gruntów)

- w przypadku współwłasności pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie Inwestycji związanej
z wymianą systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości  dotacji na rzecz Wnioskodawcy.(wzór załącznik nr 2 do Regulaminu)

- kosztorys lub inny dokument potwierdzony przez Wykonawcę, zawierający planowany koszt inwestycji
z  kalkulacją ceny i z uwzględnieniem kosztów jednostkowych wraz ze wskazaniem typu  Nowego źródła ciepła  ze wskazaniem jego parametrów technicznych: moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i rodzaj paliwa.

- dokument potwierdzający moc Starego źródła ciepła (np. dokumentacja fotograficzna tabliczki znamionowej, tabela danych technicznych z dokumentacji technicznej Starego źródła ciepła, zaświadczenie uprawnionego instalatora).

 5. Typy nowych proekologicznych źródeł ciepła, dopuszczonych do Programu.

1) Inwestorzy mają do wyboru jedno z poniższych źródeł ciepła:

 

• kotły węglowe klasy 5, min. 87% sprawności, wg PN-EN 303-5:2012 (potwierdzone certyfikatem),

• kotły na biomasę, klasy 5 min. 87% sprawności, wg PN-EN 303-5:2012(potwierdzone certyfikatem)

• kotły gazowe

• kotły olejowe

• ogrzewanie elektryczne

 2) Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt/palenisko nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

 3) Moc Nowego źródła ciepła  musi być co najmniej 20 % słabsza od mocy Starego źródła ciepła.

6. Planowany harmonogram działań.

 

- do 11 lipca  2016 r. - termin naboru wniosków,

- od 11 lipca do 15 lipca 2016 r. - weryfikacja wniosków .

- od 18 lipca do 22 lipca 2016 r. - podpisanie umów dotacji

- od 18 lipca do 30 września 2016 r. - realizacja inwestycji,

- październik - grudzień 2016 r.- rozliczenie z WFOŚiGW, wypłata dotacji.

 

7. Dodatkowe informacje.

 Zadanie realizowane jest do wysokości  środków finansowych przeznaczonych na ten cel  w Budżecie Gminy Stryszawa.

 Podstawą określenia kolejności uczestnictwa w Programie jest kolejność złożenia  wniosków,
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Wnioskodawcy, którzy złożyli
w terminie Deklarację.

 
 

Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2016 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne pozwolenia oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym (do końca września 2016 r.).


 

Załączniki:

       REGULAMIN

 

        WNIOSEK

 

       OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

 

 


Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Bogusława, Jagody, Katarzyny
Użytkowników on-line: 12

jesteś tutaj: