DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Inwestycje 2014
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Inwestycje w gminie Stryszawa 2014

 

Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa w kierunku osiedla Hucisko, przy drodze powiatowej nr K – 1695 – etap I

 

 

  

 

 

Wartość inwestycji: 304 291,19 zł brutto
Czas realizacji: od 03.02.2014 do 15.06.2014
Zakres robót:

-     ułożenie krawężnika betonowego,

-     ułożenie obrzeży betonowych,

-     wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm,

-     wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

-     wykonanie kanalizacji deszczowej,

-     wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej.

 

Projekt „Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa w kierunku osiedla Hucisko, przy drodze powiatowej nr K – 1695 – etap I” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie

 

 

 

 Wartość inwestycji: 287 933,75 zł brutto
Czas realizacji: od 20.01.2014 do 15.06.2014
Zakres robót:

-     wykonanie podbudowy,

-     wykonanie nawierzchni tartanowej wraz z malowaniem linii ( boisko do piłki ręcznej i kort tenisowy ),

-     dostawa i montaż wyposażenia,

-     wykonanie piłkochwytów,

-     wykonanie ogrodzenia,

-     wykonanie odwodnienia,

-     wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku,

-     wykonanie trawników.

 

Projekt „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wykonanie pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont dojścia do budynku Zespołu Szkół i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie – Szkoła Podstawowa nr 3 w Stryszawie – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

  

 Wartość inwestycji: 113 669,30 zł brutto
Czas realizacji: od 07.02.2014 do 23.05.2014
Zakres robót:

-     rozdrobnienie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej,

-     demontaż nawierzchni z płytek chodnikowych,

-     demontaż obrzeży i krawężników,

-     wykonanie podbudowy i warstwy odsączającej,

-     ułożenie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6 cm,

-     wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,

-     montaż odwodnienia liniowego (korytka),

-     wykonanie odwodnienia,

-     odwóz materiału z rozbiórki.

 

Projekt współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Wykonanie utwardzenia placu manewrowego w Krzeszowie

  


Wartość inwestycji: 49 960,00 zł brutto
Czas realizacji: od 29.05.2014 do 16.06.2014
Zakres robót:

-       wykonanie podbudowy tłuczniowej,

-       wykonanie schodów,

-       wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

-       wykonanie parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm,

-       Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dostawa samodzielnego mobilnego zestawu pompowego dużej wydajności do wody zanieczyszczonej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie

 


 

Wartość inwestycji: 93 636,00 zł brutto
Czas realizacji: od 28.01.2014 do 18.03.2014
Zakres dostawy:

-     dostawa samodzielnego, mobilnego zestawu pompowego dużej wydajności do wody zanieczyszczonej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie

 

Projekt „Skuteczne i bezpieczne usuwanie skutków powodzi na terenach przygranicznych poprzez szkolenia i doposażenie jednostki OSP w Kukowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Budowa szachowiska w miejscowości Lachowice wraz z budową i remontem chodnika prowadzącego do placu rekreacji

 


 

 Wartość inwestycji: 432 000,03 zł brutto
Czas realizacji: od 08.03.2014 do 31.07.2014
Zakres robót:

-     budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej nr K 1697 Kuków – Lachowice – Koszarawa od km 3+700 do km 4+322 w Lachowicach

-     remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1697 Kuków – Lachowice – Koszarawa od km 2+767 do 3+700 w Lachowicach

-     budowa stolików do gry w szachy i utwardzenie placu kostką betonową o gr. 6,0 cm.

 

Projekt „Budowa Szachowiska w miejscowości Lachowice wraz z budową i remontem chodnika prowadzącego do placu rekreacji” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa w kierunku osiedla Hucisko, przy drodze powiatowej nr K – 1695 – etap II

 


 

 Wartość inwestycji: 315 117,33 zł brutto
Czas realizacji: od 18.02.2014 do 19.09.2014
Zakres robót:

-     ułożenie krawężnika betonowego,

-     ułożenie obrzeży betonowych,

-     wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm,

-     wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

-     wykonanie kanalizacji deszczowej,

-     wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wykonanie placu z kostki brukowej przy budynku CSiR w Stryszawie.

 


 

 Wartość inwestycji: 65 000,15 zł brutto
Czas realizacji: od 09.04.2014 do 09.05.2014
Zakres robót:

-     prace przygotowawcze (korytowanie),

-     wykonanie podbudowy,

-     ułożenie krawężnika betonowego,

-     ułożenie obrzeży betonowych,

-     wykonanie placu z kostki betonowej gr. 8 cm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Gminy Stryszawa - w części wsi Stryszawa i Kuków

  

  Wartość inwestycji: 6 292 489,21 zł
Czas realizacji: od 21.01.2013 do 16.06.2014
Zakres robót:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie sieci kanalizacji wodociągowej,

- wykonanie przepompowni ścieków,

- wykonanie przyłączy sanitarnych,

- utwardzenie przyłączy wodociągowych,

- roboty towarzyszące,

 

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Gminy Stryszawa – w części wsi Stryszawa i Kuków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013”

Galerie powiązane z artykułem:
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Bogusława, Jagody, Katarzyny
Użytkowników on-line: 39

jesteś tutaj: