DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Projekt "ROZWIŃ SKRZYDŁA GIMNAZJALISTO"
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
                                
Człowiek – najlepsza inwestycja


ROZWIŃ SKRZYDŁA GIMNAZJALISTO
Kolejny projekt edukacyjny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Beneficjentem jest Gmina Stryszawa. Realizatorem projektu jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie..
Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie konkursu nr POKL/9.1.2/I/12, wniosek przeszedł pomyślnie ocenę i znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 21 marca 2013r. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 % wartości projektu, jest to kwota 635 725,80 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
CEL GŁÓWNY - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w 3 Szkołach Gimnazjalnych z obszarów wiejskich gminy wiejskiej Stryszawa poprzez objęcie ich programem rozwojowym od 01.VIII. 2013r. do 31.VII.2014 r.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- wzrost kompetencji kluczowych u uczniów zdolnych i u uczniów mających problemy nauką;
- zniwelowanie trudności emocjonalnych u uczniów mających trudności z nauką;
wzrost świadomości edukcyjnej i zawodowej iuczniów Szkół Gimnazjalnych oraz świadomości w zakresie zagrożeń patologiami społecznymi u uczniów Szkół Gimnazjalnych
- nabycie umiejętności nauczania za pomocą nowoczesnych metod i przeciwdziałania patologią społecznym u uczniów w 2013 r.
- wzmocnienie bazy edukacyjnej Szkół poprzez zakup materiałów dydaktycznych do projektu.
BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Stryszawa
34-205 Stryszawa 17
Pokój 21
Koordynator projektu: Marek Barzycki.

Projekt jest realizowany w szkołach gimnazjalnych, w roku szkolnym 2013/2014.

BENEFICJENCI
Szkoły gimnazjalne z terenu Gminy Stryszawa:
- Gimnazjum nr 1 w Stryszawie; 34-205 Stryszawa 400A
- Gimnazjum nr 2 w Lachowicach;34-232 Lachowice 232 B;
- Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie w espole Szkół Samorządowych w Krzeszowie, 34-206 Krzeszów 216,


Uczniowie szkół gimnazjalnych:
- Gimnazjum nr 1 w Stryszawie; 202 uczniów, w tym 95 uczennic i 107 uczniów;
- Gimnazjum nr 2 w Lachowicach;117 uczniów, w tym 59 uczennic i 58 uczniów;
- Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie, 79 uczniów, tym 49 uczennic i 30 uczniów;

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
1. Zajęcia rozwijające – pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych
Gimnazjum w Krzeszowie: informatyka, efektywna nauka, matematyka, chemia, ekspresja kulturalna, przedsiębiorczość.
Gimnazjum w Stryszawie: fizyka, efektywna nauka, ekspresja kulturalna, matematyka, język niemiecki, historia, biologia, chemia, informatyka, język angielski;
Gimnazjum w Lachowicach: ekspresja kulturalna, efektywna nauka, matematyka, informatyka, przedsiębiorczość.
2. zajęcia wyrównawcze:
Gimnazjum w Krzeszowie: matematyka, język niemiecki, język angielski, język polski,
Gimnazjum w Stryszawie: matematyka, język niemiecki, język polski,
Gimnazjum w Lachowicach: matematyka, język polski,

3. Zajęcia prewencyjne – realizowane przez wszystkich wychowawców klas szkół gimnazjalnych, raz w miesiący na lekcji wychowawczej. Zakres przedmiotowy: diagnozowanie potrzeb uczniów, efektywna profilaktyka zachowań ryzykownych, kształcenie postaw prozdrowotnychi liderskich, równość szans w szkole.
4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno zawodowe- zajęcia indywidualne z uczniem, realizowane w każdym Gimnazjum. Zajęcia maja na celu pomoc uczniom w świadomym yborze dalszej ścieżki kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy a w perspektywie długoterminowej kształtu i kierunku życia zawodowego poprzez analizę kompetencji i predyspozycji.
5. Doradztwo i opieka psychologiczno pedagogiczna - - zajęcia indywidualne z uczniem, realizowane w każdym Gimnazjum. Zajęcia maja na celu rozpoznanie warunków nauki i życia w domu rodzinnym ucznia, indywidualnych problemów i potrzeb ucznia , diagnoza środowiska ucznia, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

Za środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) i budżetu państwa (15%) zostaną sfinansowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Ponadto zostały zakupione liczne pomoce dydaktyczne dla szkół (programy komputerowe, projektory multimedialne, podręczniki, kalkulatory naukowe, mapy, filmy edukacyjne) i uczniów biorących udział w zajęciach.
W ramach zajęć zostaną zorganizowane wyjazdy do teatru, Ogrodu Doświadczeń, wycieczka szlakiem Henryka Sienkiewicza i Jana Kochanowskiego
REGULAMIN REKRUTACJI pobierz
Plakat pobierz
Roll – up pobierz

Rekrutacja na zajęcia od 1 września 2013r. do 30 września 2013 r.

Rekrutacja na zajęcia zakończona ! Od października 2013 r. rozpoczynamy zajęcia !

Harmonogram zajęć dostępne u koordynatorów szkolnych.

W dniu 19 października 2013 roku dla uczniów biorący udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego zorganizowano wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Henryka Sienkiewicza”.
Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili muzeum – Pałacyk Henryka Sienkiewicza, wraz z udziałem zajęciach „Zagadkowy Pałacyk”, ruiny XIV wiecznego zamku, Świętokrzyski Park Narodowy, Sanktuarium Świętego Krzyża na Łysej górze, Muzeum z lat szkolnych im Stanisława Żeromskiego Kielcach.
W ramach projektu uczestnikom zapewniono obiad.

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 111

jesteś tutaj: