DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MPZP
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2012 r. Dz.U. poz. 647) jest aktem prawa miejscowego.
Przy sporządzaniu planu miejscowego wiążące są dla Gminy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem jego nieważności.
Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego, obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym również zakaz zabudowy, które stanowią podstawę do wydawania m.in. decyzji z zakresu ustawy – prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych.
______________________________________________________________________________
 
 
 

Aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszawa znajdują się na Gminnym Portalu Mapowym – link poniżej:

http://portal.gison.pl/stryszawa/

_____________________________________________________________________________
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA (LINIA 110 KV)

UCHWAŁA NR XX/161/16 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU – pobierz

_____________________________________________________________________________

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZESZÓW

UCHWAŁA NR XIII/100/16 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 ROKU – pobierz

  

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LACHOWICE

UCHWAŁA NR XIII/101/16 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 ROKU – pobierz

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA

UCHWAŁA NR XIII/102/16 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 ROKU – pobierz

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KUKÓW

UCHWAŁA NR XLI/309/14 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 07 LISTOPADA 2014 ROKU – pobierz

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI TARGOSZÓW

UCHWAŁA NR XLI/310/14 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 07 LISTOPADA 2014 ROKU – pobierz

  

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KURÓW

UCHWAŁA NR XLI/311/14 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 07 LISTOPADA 2014 ROKU – pobierz

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI PEWELKA

UCHWAŁA NR XLI/312/14 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 07 LISTOPADA 2014 ROKU – pobierz

  

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI HUCISKO

UCHWAŁA NR XLI/313/14 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 07 LISTOPADA 2014 ROKU – pobierz

  

_____________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2016 WÓJTA GMINY STRYSZAWA  z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA - pobierz

TABELA WNIOSKÓW - pobierz

_____________________________________________________________________________
 
PROTOKÓŁ Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ Z DNIA 08.11.2016 R. - pobierz
_____________________________________________________________________________
 
Stryszawa, dnia 06 października 2016 roku
 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRYSZAWA

 O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Wójt Gminy Stryszawa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 października 2016 roku  do 18 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa w godz. 1000 – 1400 

Projekt Planu wraz z prognozą zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Projekt planu miejscowego obejmuje obszar przewidywany dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka wraz z pasem terenów z nią sąsiadujących o łącznej szerokości 100 metrów i stanowi zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka wymienionych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 08 listopada 2016 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12.

Równocześnie informuję, że przedstawiciele Zespołu Projektowego pełnić będą dyżur w dniu 08.11.2016 r. w godz. 1000 - 1400.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Stryszawa – Urząd Gminy Stryszawa – 34-205 Stryszawa 17, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2016 r.

Uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn.zm.), a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres e-mail: sekretariat@stryszawa.pl

Do składanych uwag prosimy załączyć mapkę z zaznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa.

Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa oraz na stronie internetowej www.stryszawa.pl  w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pok. 13 i 14, tel. 33)876-77-17, 876-77-29) oraz u Sołtysa, a także z obwieszczeń umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń.

TEKST OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY STRYSZAWA - pobierz 

WZÓR UWAGI DO PROJEKTU PLANU - pobierz


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

CZĘŚĆ TEKSTOWA PROJEKTU MPZP - pobierz
CZĘŚĆ 1 - pobierz
CZĘŚĆ 2 - pobierz
LEGENDA - pobierz


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TEKST PROGNOZY - pobierz
CZĘŚĆ 1 - pobierz
CZĘŚĆ 2 - pobierz
LEGENDA - pobierz


OPINIA RDOŚ DO PROJEKTU MPZP -
pobierz

OPINIA PPIS DO PROJEKTU MPZP -
pobierz

UZGODNIENIE RDOŚ DO PROGNOZY -
pobierz

UZGODNIENIE PPIS DO PROGNOZY -
pobierz

______________________________________________________________________________
  
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2016 WÓJTA GMINY STRYSZAWA  z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – po ogłoszeniu w prasie informacji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA - pobierz

TABELA WNIOSKÓW - pobierz
 
______________________________________________________________________________

Stryszawa, dnia 17 lutego 2016 roku

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRYSZAWA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOWójt Gminy Stryszawa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr IX/59/15 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu.

Granice obszaru objętego sporządzanym planem obejmują teren przewidywany dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jeleśnia - Sucha Beskidzka wraz z pasem terenów z nią sąsiadujących o łacznej szerokości 100 metrów.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, 34 - 205 Stryszawa 17, w terminie do dnia 11 marca 2016 roku.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pok. 13 i 14, tel. 33) 876-77-17, 876-77-18, 876-77-29) oraz u Sołtysa, a także z obwieszczeń umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń.TEKST OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY STRYSZAWA - pobierz

WZÓR WNIOSKU DO PLANU - pobierz

UCHWAŁA NR IX/59/15 -
pobierz

MAPY PRZEDSTAWIAJĄCE DOKŁADNY ZAKRES ZMIANY MPZP:

HUCISKO - pobierz

PEWELKA - pobierz

KURÓW - pobierz

LACHOWICE
MAPA 1 - pobierz
MAPA 2 - pobierz
MAPA 3 - pobierz
MAPA 4 - pobierz

STRYSZAWA
MAPA 1 - pobierz
MAPA 2 - pobierz
MAPA 3 - pobierz______________________________________________________________________________

 


 


 

 

 
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 88

jesteś tutaj: