DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sesje Rady Gminy
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16


 


                       Stryszawa dnia 16 lutego 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXXIII sesję Rady Gminy Stryszawa VII kadencji

w dniu 23 lutego 2018 roku (tj. piątek) o godz. 12:30

w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. Nr 12

 

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Stryszawa.

4.      Wystąpienia mieszkańców Gminy, w tym wystąpienia Radnych Rady Powiatu.

5.      Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

6.      Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.

7.      Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.

8.      Interpelacje radnych.

9.      Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszawa.

10.  Zatwierdzenie sprawozdań z prac Stałych Komisji Rady Gminy Stryszawa za rok 2017.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata 2018-2030,

c)      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2022,

d)      szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

e)      przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa,

f)       przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryszawa na lata 2018-2021
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2022-2025”,

g)      wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony gruntu utwardzonego położonego
na części działek o nr ewid. 710 oraz 712 w Krzeszowie o łącznej powierzchni 760 m2, na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie,

h)      rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stryszawa,

i)        trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

j)        zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie,

k)      zmiany nazwy patrona Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.

12.  Rozpatrywanie pism kierowanych do Rady Gminy.

13.  Wolne wnioski i zapytania.

14.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

15.  Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

          (Agata Gołuszka)                

      


 

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Edwarda, Narcyza, Zbysława
Użytkowników on-line: 167

jesteś tutaj: