DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Informacje dla pracodawców
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Uregulowania prawne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zawierają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona   u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych  i ich wynagradzania,

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Tryb składania wniosku o dofinansowanie:

Dofinansowanie przyznawanie jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu prawa pracodawcy do dofinansowania.

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, winien złożyć stosowny wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do Wójta Gminy Stryszawa, Stryszawa 17, 34 – 205 Stryszawa.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy;

2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie;

3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy;

 

5. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

6. świadectwo pracy młodocianego pracownika;

7. pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika; oraz w związku z tym iż w art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 19998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, s.5) od 1 września 2012 r. każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

UWAGA!

Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 rok Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) - winien niezwłocznie zawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

  1. WNIOSEK - pobierz
  2. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz
  3. Pomoc de minimis formularz - pobierz
  4. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis - pobierz
  5. Oświadczenie pracodawcy o obowiązku sprawozdawczości - pobierz
  6. Zawiadomienie - pobierz
  7. Oświadczenie o powiązaniu z innymi przedsiębiorcami - pobierz

 

 

 

autor - Marek Barzycki


Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Edwarda, Narcyza, Zbysława
Użytkowników on-line: 30

jesteś tutaj: